Kisbéri pályázat

/A Lovarda fenti képe illusztráció/

Alábbiakban szöveghűen idézzük Kisbér Város Önkormányzatának pályázati felhívását:

“Kisbér Város Önkormányzata hasznosításra hirdeti meg

a vagyonkezelésében lévő kisbéri 1598 és 1599/1 hrsz. alatti, összesen 1ha 6720 m2 nagyságú területen elterülő, országosan védett műemlék Magyar Királyi Lovarda Épületegyüttes Lovarda, Istálló és a mellette álló fel nem újított épületszárnyát.

Lovarda épület részei: lovaspálya (lovaglásra alkalmas, geotextillel kevert homokkal alatta gumilapokkal kialakított pálya) 873,35 m2, kiszolgáló helyiségek 119,2 m2, emelet 119,82 m2, mindösszesen 1.111,75 m2 Istálló épület részei: 83 m2 és 220 m2 nagyságú múzeum/souvenir helyiség, szociális és vizesblokkok (külön női, férfi), lovás szoba, 9 db box, egyéb kiszolgáló helyiségek mindösszesen 772,61 m2-en + 141,18 m2 nagyságú tetőtér Fel nem újított épületszárny: 1302,43 m2 Az Istálló épület és a fel nem újított épületszárny között kültéri homokos pálya.

Pályázati és hasznosítási feltételek: • A hasznosításra vonatkozó konkrét terveket, számításokat várjuk.

• Az épületek a jelenlegi, megtekintett állapotban kerülnek átadásra.

• Használatba vevő együttműködni és tűrni köteles az önkormányzat által végzendő állagmegőrzési és egyéb felújítási munkálatok végzését.

• Hasznosítás során kötelezően ellátandó közösségi feladatok: a.) Kisbéri félvér fajta népszerűsítése b.) helyi lovas élet újjáélesztése, helyi lovasokkal kapcsolat ápolása c.) gyermek- és iskolai lovagoltatás, képzés d.) gyógyterápiás lovagoltatás a kórházzal együttműködve e.) városi rendezvényeken való aktív részvétel f.) lovas sportok és lovasturizmus fejlesztése

• Szerződés kötése olyan természetes személlyel, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel történhet, aki / amely a szerződésben vállalja, hogy a.) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, b.) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, c.) a hasznosításban – a vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

• A hasznosításra irányuló szerződésben rögzítésre kerül az Önkormányzatot megillető kártalanítás nélküli azonnali hatállyal történő rendkívüli felmondási okként az az eset, ha a hasznosítás során átengedett nemzeti vagyon hasznosításában – közvetlenül vagy közvetetten – résztvevő bármely szervezet a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

• Abban az esetben, ha önkormányzat vagyonkezelési szerződése bármely okból megszűnik, az ingatlanok felett tulajdonosi jogokat gyakorló a hasznosításra vonatkozó szerződést rendes felmondás útján – 30 napos felmondási idővel – megszűntetheti.

• Használatba vevő teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik az üzemeltetés, használat időtartama alatt az Ingatlanok állapotáért, működésért, karbantartásáért és felújításáért. A használatba vevő köteles különösen a.) a használat során felmerülő költségeket (ideértve a közüzemi díjakat és a tűzjelző rendszer téves bejelzésére megkezdett katasztrófavédelmi vonulás költségét) teljes mértékben viselni; b.) a használat során keletkezett károkat megtéríteni; c.) az Ingatlanokat legalább a birtokba lépés kezdő napján fennálló színvonalon fenntartani; d.) minden, általában elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy az Ingatlanokat az átvétel napját követően bármilyen károsodástól megóvja; e.) megfelelni valamennyi egészségügyi, építésügyi, munkavédelmi és biztonsági jogszabály rendelkezésének; f.) az ingatlan környezetét rendben tartani.

• A hasznosításra irányuló szerződésben kártalanítás nélküli azonnali felmondási okként rögzítésre kerül, ha az ingatlanok használata a hasznosítási szerződésben rögzítettektől eltérő módon történik. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a használatba vevő a szerződésben foglalt feltételeket megszegi és a szerződésszerű állapot helyreállítására vonatkozó felszólítást követő 10 napon belül sem tesz eleget a szerződéses kötelezettségeinek, valamint, ha 60 napot meghaladó közüzemi díj vagy egyéb a hasznosításhoz kapcsolódó tartozása van. Súlyos szerződésszegés esetén a szerződés azonnali hatállyal felmondható.

• A hasznosításra irányuló szerződésben rögzítésre kerül, hogy a feleknek joguk van 60 napos felmondási idővel, írásban, indokolás nélkül felmondani a szerződést.

• A hasznosításra irányuló szerződés megszűnése esetén a Használatba vevőnek 5 napon belül az ingatlant olyan állapotban kell visszaadnia, amilyen állapotában átvette (figyelemmel az ingatlanon időközben elvégzett beruházásokra, Használatba vevőnek fel nem róható állapotváltozásra). 5 nap eredménytelen eltelte után Önkormányzat Használatba vevőt Használatba vevő veszélyére és költségére kilakoltathatja, az okozott károkat Használatba vevő költségére helyreállíttathatja, Használatba vevő ezen költségeket viselni köteles.

• Használatba vevőnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, Kisbér Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, kezeléséről és hasznosításáról szóló 6/2012. (II. 28.) rendeletében, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződésben foglaltakat teljesítenie kell.

Gazdasági társaság esetén a pályázathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot. Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hasznosításra beérkezett ajánlatok közül a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. bevonásával a beadási határidőt követő 60 napon belül dönt. Önkormányzatunk a beérkezett pályázatok közül az összességében legjobb ajánlatot fogadhatja el. Önkormányzatunk fenntartja a jogát, hogy a beérkezett pályázatok alapján nem köt szerződést.

A hasznosításra vonatkozó pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 29.
A benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal Titkárság, 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.

A benyújtás módja: zárt borítékban, a borítékra írják rá: „Lovarda”

Bővebb információ a 34/352-360 telefonszámon, a 124-es melléken kérhető Előre egyeztett időpontban az ingatlanok megtekinthetők.”

Forrás:kisber.hu

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Kisbéri pályázat | Minálunk

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*